Isikuandmete kasutamise põhimõtted

1. Üldtingimused
Liitudes või kasutades A+ Projekt OÜ teenuseid või luues kasutajakonto A+ Projekti e-kanalis (edaspidi Teenused), annab andmesubjekt (edaspidi Klient), kelle isikuandmeid töödeldakse, nõusoleku enda isikuandmete (edaspidi Andmed) töötlemiseks järgnevalt toodud tingimustel. Isikuandmete töötlemine on vajalik A+ Projekti Teenuste toimimiseks, ilma selleta ei ole pakutavate Teenuste kasutamine võimalik. Põhimõtted on viidud kooskõlla uue Euroopa Liidu isikuandmete kaitse määrusega, millega saab tutvuda siin.

Isikuandmete vastutav töötleja on OÜ A+ Projekt, registrikood 14621964, aadress Räni põik 12 Tartu linn, Tartu maakond 50403, e-post kontor@aprojekt.ee (edaspidi Töötleja).

Käesolev Andmete kasutamise põhimõtete versioon jõustub Töötleja ja kõikide Klientide suhtes 01.04.2018.a. Töötlejal on õigus muuta Andmete kasutamise põhimõtteid ühepoolselt vastavalt Üldtingimustes toodule.

2. Volitatud töötlejad
Vastutav Töötleja võib volitada Kliendi isikuandmeid töötlema teisi isikuid või asutusi (edaspidi Volitatud töötleja) tingimusel, et sellise Volitatud töötlejaga on Töötleja sõlminud lepingu, mille kohaselt on Volitatud töötleja kohustatud töödeldavad isikuandmed konfidentsiaalsuses hoidma ning tagama isikuandmete kaitse seadusest tulenevate Volitatud töötlejale laienevate kohustuste täitmine. Ajakohase nimekirja kõigi Volitatud töötlejate nimede, aadresside ja muude kontaktandmetega teeb Töötleja Kliendile kättesaadavaks Kliendi taotluse alusel. Käesoleva nõusoleku andmise hetkel näeb volitatud töötlejate nimekirja siit.

Töötleja võib saada Kliendi isikuandmeid kolmandatelt isikutelt. Töötleja saab Kliendiga seotud Andmeid muudest allikatest (nt teised teenusepakkujad või avalikud registrid jne) kui see on vajalik Lepingu täitmiseks või Lepingu täitmise tagamiseks, selline Andmete töötlemine on ettenähtud Õigusaktiga või on Andmete töötlemise aluseks Kliendi nõusolek.

3. Kliendi õigused
Kliendil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused, sh

– Õigus saada arusaadavat ja selget teavet oma andmete osas, st taotleda juurdepääsu isikuandmetele, taotleda andmete parandamist või kustutamist, töötlemise piiramist;
– Õigus andmeid üle kanda (EL Andmekaitse üldmääruse art 20), mis samas ei tohi kahjustada teiste andmesubjektide õigusi ja vabadusi;
– Õigus võtta tagasi algne nõusolek isikuandmete töötlemise osas;
– Õigus pöörduda kaitseks järelvalveasutuse poole;

Muuhulgas on Kliendil õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist ning keelata igal ajal andmete üleandmine kolmandatele isikutele tarbijaharjumuste uurimise või otseturustuse korraldamise eesmärgil.

Tagamaks isikuandmete töötlemisel kõrget turvalisust, kohustub Klient esitama Töötlejale kõik enda isikuandmeid puudutavad taotlused elektrooniliselt allkirjastatult e-posti aadressil kontor@aprojekt.ee.

4. Kliendi roll andmete turvalisuse tagamisel
Klient peab kasutama Teenuseid (A+ Projekti e-kanal) turvaliselt ja hoolsalt ning tagama, et seadmed (nt arvuti, nutitelefon, rakendus vms), mida Klient kasutab A+ Projekti Teenuste kasutamiseks, on turvatud.

Klient on kohustatud hoidma teiste isikute eest saladuses kasutajatunnused ja paroolid või muu enda identifitseerimiseks kasutatava info või infokandjad.

Klient peab olema teadlik ja arvestama asjaoluga, et Töötleja ei saa tagada Andmete turvalisust ega ole vastutav juhul, kui Andmed ei ole kaitstud tulenevalt Kliendi poolt eelnevalt toodud kohustuse rikkumisest (sh nt seetõttu, et Klient on jätnud muutmata algse salasõna või muud algseadistused või Kliendi kontoandmed on sattunud volitamata isikute kasutusse). Klient vastutab sellisel juhul ise kõikide talle tekkida võivate tagajärgede eest.

5. Kliendiandmete töötlemine
Kliendiandmete tüübid
Töötleja võib töödelda (muuhulgas koguda, salvestada, edastada) järgmisi Kliendi isikuandmeid (sõltuvalt teenuse laadist ja Teie poolt edastatud andmetest võidakse töödelda ainult osa neist):

– Kliendi nimi;
– Kliendi elukoha- ja/või postiaadress;
– Kliendi elektronpostiaadress;
– Kliendi mobiiltelefoni number;
– Ostetud tooted ja nende tootegrupid, toodete hinnad ning esindused, kust ostud on sooritatud;
– Kliendi poolt Teenuses märgitud eelistused;
– Kliendi suhtluskeel;
– E-kanali puhul Kliendi IP-aadress;
– Kliendi asukoha andmed;
– Kliendi mobiiltelefoni identifitseerimisandmed;
– Kliendi teave e-meililistidega liitumise, tellimuste ja maksete kohta;
– Kliendi kontaktandmed sotsiaalmeediateenustes, nt Facebooki kasutajatunnus;
– Sisu, mida Klient Teenuse kaudu avaldab;
– E-kanalisse sisestatud info (nt e-kanali ligipääsu võimaldavad ja konto registreerimisel sisestatud andmed, e-kanali, selle teenuste ja funktsionaalsuste kasutamise andmed ja küpsiste abil kogutud andmed;

Küpsiste kasutamise kohta A+ Projekti e-kanalis saate lähemalt lugeda siit.

Kliendiandmete töötlemise eesmärgid

E-kanali kasutaja puhul töötleme Kliendi isikuandmeid:

– kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.
– Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks
– Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
– Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).
– Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

6. Andmete kasutamine Lepingu täitmise tagamiseks
6.1. Töötleja võib kasutada Andmeid Õigusaktide alusel ilma Kliendi eraldi nõusolekuta Lepingu täitmiseks või Lepingu täitmise tagamiseks alljärgnevatel juhtudel:

6.1.1. Kliendi ja tema esindaja isiku tuvastamiseks;

6.1.2. Kliendile Teenuste osutamiseks või kauba müügiks vajalike tegevuste tegemiseks (sh Teenuste ja/või kauba müügiks ja tarneks ning Teenuste ja kauba info edastamiseks Kliendile);

6.1.5. Kliendile A+ Projekti e-kanali, selle teenuste ja funktsionaalsuste ning heal tasemel ja personaalse kasutuskogemuse (nt keele eelistuse salvestamine jms) pakkumiseks ja arendamiseks ning A+ Projekti e-kanali kasutamise võimaluste ja turvalisusega seotud info edastamiseks Kliendile;

6.1.6. Lepinguga seotud teadete ja arvete koostamiseks ja saatmiseks Kliendile;

6.1.7. Kliendile posti teel Lepingu ja/või Teenusega seotud teadete saatmiseks, mis ei eelda Andmete turunduslikku kasutamist (nt kliendileht, reklaamid ja pakkumised jms);

6.1.8. Äri- ja teenindustegevuse dokumenteerimiseks ja äriliseks infovahetuseks (sh audiitoritele esitamiseks Töötleja auditeerimisel);

6.1.9. Klientide paremaks teenindamiseks, sh Teenuste ja A+ Projekti e-kanali kvaliteedi, kasutusaktiivsuse või kliendirahulolu mõõtmiseks, ning Teenuste ja äritegevuse arendamiseks;

6.1.11. A+ Projekti infoliini ja Kliendi vaheliste telefonikõnede salvestamiseks ja säilitamiseks, eesmärgiga kasutada neid kõnesalvestusi Poolte esitatud tahteavalduste või tehtud tehingute tõendamiseks ja Kliendi paremaks teenindamiseks;

6.1.12. Teenuse osutamisega seotud võimalike äririskide või kahjude hindamiseks ja ärahoidmiseks;

6.1.13. Lepingu täitmise tagamiseks;

6.1.14. A+ Projekti rikutud või vaidlustatud õiguste kaitsmiseks ja võlanõudmiseks (sh Lepingu rikkumise ja/ või võlgnevusega seotud Andmete edastamiseks A+ Projekti poolt lepingu alusel vastavate Andmete töötlemiseks volitatud inkassoteenust osutavatele isikutele, advokaatidele jms isikutele);

6.1.15. Kliendi krediidivõimelisuse ja usaldusväärsuse (maksekäitumise) hindamiseks (sh teenuste krediiti pakkumise ja finantseerimislepingute tingimuste otsustamiseks);

6.1.16. Lepingu rikkumise korral Kliendi maksehäire (maksetähtaja ületanud võlaga seotud andmete (sh võlgniku nimi, isikukood, info võla suuruse, võla tekkimise aja ja võlaga seotud tehingu liigi kohta)) edastamiseks Töötleja poolt volitatud krediidiinfo ettevõtetele.

Punktis 6.1 toodud ülevaade Lepingu täitmise tagamise eesmärgil Andmete kasutamise kohta ei ole ammendav. See tähendab, et Töötleja võib Lepingu täitmiseks või Lepingu täitmise tagamiseks kasutada vastava vajaduse tekkimisel Andmeid ka mõnel punktis 6.1 esile toomata eesmärgil.

Klient ei saa Teenust kasutades keelduda punktis 6.1 toodud eesmärkidel Andmete kasutamisest, kuna see muudaks võimatuks nende pakkumise.

7. Andmete säilitamise aeg
A+ Projekt säilitab Andmeid nii kaua kui on vajalik Põhimõtetes toodud Andmete kasutamise eesmärgi saavutamiseks või Õigusaktis ettenähtud tähtajani.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) isikuandmete töötlemine toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.